ประเภทสมาชิก

ประเภทสมาชิกมีดังต่อไปนี้

6 month membership (silver) IMPACT Sports Club Class Description

This impact member card allows you 10%
discounts at the following restaurants

สมาชิกประเภท 1 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี
SINGHA CORPORATION